ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

14 มิถุนายน 2018 วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

บรรดาฟารีสีและธรรมาจารย์มีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์ ศึกษาข้อกฎหมายของโมเสส พวกเขามีหน้าที่ในการสั่งสอนประชาชนให้อยู่ในหนทางของพระ สอนให้ประชาชนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง แต่พวกเขาเองกลับดำเนินชีวิตสวนทางกับสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ พวกเขาใช้สิ่งต่างๆ เหล่านี้เพียงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น…

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่าความชอบธรรมของบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีแล้ว ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย” ไม่เพียงพอที่จะเรียนรู้และจดจำพระธรรมคำสอนของพระเจ้า คำสั่งสอนของบิดามารดา ครูอาจารย์ ที่สำคัญคือต้องนำไปปฏิบัติในชีวิตของเราด้วย

6033a4fe505eb8c03d442270591efe2e

ในบทอ่านแรกที่เราฟังในวันนี้ เมื่อแผ่นดินแห้งแล้งขาดน้ำก็นำมาซึ่งความกันดารพืชพันธุ์ก็ไม่ผลิดอกออกผล เช่นเดียวกันในสังคมต้องการคนดี คนมีน้ำใจที่ก่อให้เกิดชีวิตชีวา ความชุ่มชื่นในจิตใจ

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s