ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

12 กรกรฎาคม 2018 วันพฤหัส สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

“…ท่านได้รับมาโดยไม่เสียค่าตอบแทน ก็จงให้เขาโดยไม่รับค่าตอบแทน…”

“ของฟรีไม่มีในโลก” เป็นคำพูดที่มักพูดติดอารมณ์ขัน หรือเมื่อเราถูกเรียกร้องความเสียสละอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะทำให้ หรือจะทำก็ต้องมีเงื่อนไขคือส่ิงใดสิ่งหนึ่งตอบแทน … แต่เราจ่ายไปเท่าไรถึงได้ชีวิตมา เราเล่าเรียนเท่าไรถึงได้ความรู้มา เราทำงานเท่าไรถึงได้ค่าตอบแทนจนมีฐานะร่ำรวยหรือกิจการเจริญก้าวหน้า … พระพรต่างๆ ที่เราแต่ละคนมีล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราได้มาเปล่าๆ เป็นของประทานจากพระเจ้าที่ให้เรามาฟรีๆ…

3ab882a388359d4149687883d61bf58f

วันนี้ให้เราขอบคุณพระสำหรับพระพรต่างๆ ที่เราได้รับ และพร้อมเสมอที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันผู้อื่นด้วยใจยินดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s