ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

12 มีนาคม 2019 สัปดาห์ 1 เทศกาลมหาพรต

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน

แม้ว่าพระเจ้าทรงล่วงรู้ถึงความจำเป็นความต้องการของเรามนุษย์แต่เราก็ยังคงต้องสวดภาวนาอยู่เสมอ เพราะคำภาวนานั้นมีไว้สำหรับเรามนุษย์นั่นเอง พระเยซูเจ้าจึงสอนให้เราสวด “บทข้าแต่พระบิดา”

511c99_orar

เพื่อเราจะได้ทราบว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของมนุษย์ทุกคน  พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เราสวดว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” ดังนั้นเราเป็นครอบครัวเดียวกับกับเพื่อนพี่น้องทั่วโลก เรามีเหตุผลพอที่จะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน

เพื่อเราจะได้ทราบถึงหน้าที่ของเราในการประกาศข่าวดี พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เราสวดว่า “พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ” เพราะยังมีอีกหลายคนยังไม่รู้จักพระเจ้าพระบิดาผู้พระทัยเมตตา เราจึงต้องพยายามมากขึ้นในการประกาศข่าวดี เราจึงต้องร่วมมือกับผู้อื่นในการประกาศข่าวดี และการประกาศข่าวดีนี้ก็อย่าลืมว่าเป็นของเราไม่ใช่ของฉันแต่เพียงผู้เดียว…

เพื่อเราจะได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เราสวดว่า “พระอาณาจักรจงมาถึง” สวรรค์คือพระอาณาจักรของพระเจ้า ดินแดนที่ประชากรทุกคนมีพระครอบครองดวงใจ ดินแดนที่มีความรักมีสันติสุข ดินแดนแห่งภราดรภาพ(ความเป็นพี่เป็นน้องกัน) ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจริงในโลกในสังคมในครอบครัวของเรา หรือยังเป็นพระอาณาจักรที่ยังไม่ตั้งมั่น แม้ในพระศาสนจักรเอง เราจึงต้องมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรักและสันติสุขให้เกิดขึ้น

เพื่อเราจะได้แสวงหาพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าและปฎิบัติตามด้วยความชื่นชมยินดี พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้สวดว่า “พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์” เมื่อเราสวดเราจะตระหนักว่าอะไรเป็นพระประสงค์ของพระสำหรับเราแต่ละคน…

เพื่อเราจะวางใจในพระญาณสอดส่องของพระ และไม่ลืมที่จะมีส่วนร่วมในการให้การปกป้องเพื่อนพี่น้องที่ขัดสน อยู่ในความจำเป็นและไม่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง พระเยซูเจ้าทรงสอนให้สวดว่า “โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้” แน่นอนว่าเรายังได้รับสิ่งจำเป็นสิ่งที่เราต้องการอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีพี่น้องอีกหลายคนที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่

เพื่อเราจะไม่ลืมว่าเราเองแต่ละคนก็ต้องรู้จักให้อภัยผู้อื่นเช่นเดียวกัน พระองค์ทรงสอนเราให้สวดว่า “โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น” เราคิดที่จะให้อภัยคนอื่นแล้วหรือยัง?

เพื่อเราจะได้ตระหนักว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราเสมอเพื่อคอยปกป้องคุ้มครองดูแล ขอเพียงเรามอบชีวิตของเราให้กับพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้สวดว่า “โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจญ แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ” 

วันนี้พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้ทราบถึงเป้าหมายของการสวดภาวนา และสอนให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าในการสวดภาวนา และพระองค์ยังเป็นแบบอย่างแก่เราในการอธิษฐานภาวนา ให้เราใช้ช่วงเวลาในเทศกาลมหาพรตนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษสำหรับการอธิษฐานภาวนาเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s