ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

10 มิถุนายน 2019 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พระมารดาแห่งพระศาสนจักร

เชิญอ่าน พระวาจาประจำวัน กจ 1:12-14, ยน 19:25-27

พระนางมารีย์ประทับอยู่กับบรรดาอัครสาวกหลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ เป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขาในการภาวนา พระนางกระทำเช่นนี้เพราะยอมนอบน้อมต่อองค์พระเยซูเจ้าที่มอบพวกเขาแก่พระนางเมื่อพระองค์อยู่บนกางเขนก่อนจะสิ้นพระชนม์ “แม่…นี่ลูกของแม่” พระนางไม่เพียงแต่รับเป็นมารดาของศิษย์ที่พระองค์ทรงรักเท่านั้นแต่รับเป็นมารดาของบรรดาศิษย์ของพระองค์ด้วย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ mary mother of the church

การระลึกถึงพระนางมารีย์ มารดาของพระศาสนจักรเป็นการเพิ่มเข้ามาในปฏิทินพิธีกรรมของพระศาสนจักร เพราะเป็นสมญานามที่มอบแก่พระนางอย่างเป็นทางการโดยสังคายนาวาติกันที่ 2 โดยนักบุญพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6

ถ้าเรานอบน้อมต่อพระดำรัสของพระเยซูเจ้าก่อนที่จะสิ้นพระชนม์บนกางเขนเช่นเดียวกับแม่พระ เราก็ควรน้อมรับพระนางให้เป็นมารดาของเราแต่ละคนด้วยเช่นกัน มากไปกว่านั้นเราคงอยากนำเสนอพระนางแก่ทุกคนด้วย

วันนี้ ขณะที่เราทำการฉลองในวันนี้ให้เรานำเสนอพระนางแก่ทุกคน เพราะการทำดังนี้ก็เท่ากับเป็นการทำให้พระเยซูเจ้าเป็นที่รู้จักด้วยเช่นเดียวกัน

.

.

.

.

.

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s