ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

9 กันยายน 2019 วันจันทร์ สัปดาห์ 23 เทศกาลธรรมดา (ลก 6:6-11)

บางครั้งเราไม่กล้าที่จะทำความดีโดยเฉพาะท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ จ้องจับผิดของคนรอบข้างหรือผู้ที่อาจเสียประโยชน์ ทั้งที่เราเห็นความดีที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของเรา บางทีทำดีไม่ต้องคอยฟ้าฝนเป็นใจก็ได้ … พระเยซูเจ้าทรงรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตท่ามกลาง บรรดาฟารีสีธรรมาจารย์ที่คอยจับผิดพระองค์ พระองค์ตรัสว่า…

“เราถามท่านว่า ในวันสับบาโต ควรทำความดี หรือทำความชั่ว ควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต”

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s