ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

21 มกราคม 2019 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

พระเยซูเจ้าก็ไม่ต่างอะไรจากผู้นำอื่นๆ ทั่วไป ที่ถูกปฏิเสธไม่เป็นที่ยอมรับยอมรับ ในการนำการเปลี่ยนแปลง การประกาศข่าวดีแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า รวมทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตตามค่านิยมแห่งพระวรสารที่พระองค์นำมาเสนอนั้นไม่ได้เป็นการทำลายคุณค่า จารีตประเพณีรวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติทางศาสนา แต่เป็นการทำให้เข้าถึงแก่นแท้ของคุณค่าที่แท้จริงและการดำเนินชีวิตที่แท้จริงในฐานะเป็นลูกของพระเจ้า การที่พระองค์ถูกถามว่า ““ทำไมศิษย์ของยอห์นและศิษย์ของชาวฟาริสีจำศีลอดอาหาร แต่ศิษย์ของท่านไม่จำศีล” เป็นเพียงข้อกล่าวหาว่าพระองค์ไม่ยอมถือกฎเกณฑ์จารีตในศาสนาที่มีเบื้องหลังคือการไม่ยอมรับองค์พระเยซูเจ้าเท่านั้น

b25e99c0ee180d25322d2018c6100db7

อย่าลืมว่าพระองค์ทรงเป็น “มหาสมณะ” สงฆ์สูงสุดที่จะนำมนุษย์ทุกคนไปหาพระเจ้า พระองค์ร่วมในความเป็นมนุษย์ทุกอย่างเหมือนเราพระองค์ย่อมทราบถึงความจำเป็นความต้องการของเราทุกอย่าง เราเปิดหัวใจของเราต้อนรับพระองค์ รับฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์หรือไม่? เราเข้ามาพึ่งความช่วยเหลือจากพระเมตตาของพระองค์หรือไม่?

 

คลิกอ่าน ข้อคิดจากชีวิตของผู้ศักดิ์สิทธิ์ “นักบุญอักแนส”

 

 

 

Advertisements

ข้อคิดจากชีวิตของผู้ศักดิ์สิทธิ์ 2

นักบุญอักแนส

21 มกราคม

คลิกอ่าน ประวัตินักบุญอักแนส พรหมจารีและมรณสักขี

ท่านนักบุญอักแนสทำให้เราเห็นว่าแม้ว่าจะยากและอาจต้องแลกด้วยชีวิตท่านเลือกที่จะปกป้องความบริสุทธิ์ที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้กับมนุษย์ทุกคนไว้อย่างสุดกำลัง

st.+agnes

เราอยู่ในสังคมทีลดค่านิยมความบริสุทธิ์โดยเฉพาะของบรรดาเยาวชนหญิงไม่ใช่เรื่องสำคัญ บางคนให้ความกักขฬะความบาปความลามกโสโครกเข้ามาครอบงำชีวิตจนชินชา แต่ลึกๆในใจเราทุกคนย่อมตระหนักว่าเป็นเรื่องที่ผิดต่อมโนธรรม โดยเฉพาะเมื่อคิดถึงบุคคลในครอบครัวของเราเองต้องถูกทำลายความบริสุทธิ์ไป

เราจึงจำเป็นต้องช่วยกันปกป้องบรรดาเด็กๆ และเยาวชน สอนและเตือนกันและกันถึงคุณค่าอันเปราะบางที่พระเจ้าทรงประทานให้อันเป็นคุณค่าที่เราพึงสงวนไว้สำหรับสิ่งสูงส่ง เหมือนกับที่ท่านนักบุญอักแนสได้สงวนไว้สำหรับพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

 

เอกสารชวนอ่าน การป้องกันการค้ามนุษย์: วาระแห่งชาติ , ปัญหาการค้ามนุษย์ ,

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

18 มกราคม 2019 สัปดาห์ 1 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ความเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้นเมื่อผู้มีน้ำใจดี ผู้ที่ยังศรัทธาเชื่อมั่นในคุณความดีแสวงหาที่จะช่วยเพื่อนพี่น้องที่กำลัังยากลำบากเดือดร้อน โดยเฉพาะคนด้อยโอกาส คนชายขอบของสังคม คนที่ไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ในสังคมด้วยลำพังคนเดียว

2012_02_19_paralytic

พระเยซูเจ้าทรงประทับใจในความเชื่อของชายทั้งสี่คนที่พยายามช่วยเหลือเพื่อนของเขาที่เป็นคนอัมพาต เพื่อให้ได้รับการรักษาจากพระเยซูเจ้า คนอัมพาตนั้นคงไม่มีโอกาสได้รับการรักษาจากพระองค์เพราะเขาลำพังคงไม่สามารถที่จะเข้ามาหาพระองค์ได้

ให้เราวางใจในพระทัยดีของพระเจ้า ให้เราอย่าหมดหวังท้อถอยกับปัญหาอุปสรรค ให้เรามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความดีให้เกิดขึ้นเสมอ ให้เราช่วยเหลือกันและกันทุกครั้งที่มีโอกาส

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

17 มกราคม 2019 สัปดาห์ 1 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

วันนี้เราได้ยินพระวาจาของพระเจ้าที่ว่า  “(ใน)วันนี้ ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ จงอย่าทำใจแข็งกระด้าง(เลย)…” จดหมายถึงชาวฮีบรูชวนให้เราคิดถึงบรรพบุรุษของพวกเขาในสมัยอพยพที่แม้จะได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้ามากมาย แต่พวกเขาก็ยังสงสัยไม่เชื่อในพระเจ้าและมักจะทดลองพระเจ้าตลอดเวลา จนพวกเขาไม่ได้เข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาต้องรอจนลูกหลานรุ่นต่อไป…

e183c9f703928640dacf81dacfdea90b

บางทีเราอาจจะต้องสำรวจตัวเราเองเหมือนกันว่าเรามีจิตใจอ่อนโยนรู้จักสุภาพน้อมนำพระวาจาของพระเจ้ามาปฏิบัติจนเกิดผลหรือว่าเราปิดหัวใจของเราบ่อยๆ เรารับรู้ถึงพระพรและความช่วยเหลือที่พระเจ้าประทานแก่เรามากน้อยขนาดไหน?

“(ใน)วันนี้ ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ จงอย่าทำใจแข็งกระด้าง(เลย)…”

 

คลิกอ่าน ข้อคิดจากชีวิตของผู้ศักดิ์สิทธิ์ (นักบุญอันตน เจ้าอธิการ)

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

16 มกราคม 2019 สัปดาห์ 1 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ความเจ็บไข้เมื่อเป็นกับใครแล้วนอกจากส่งผลต่อสุขภาพของตนแล้ว ความเจ็บไข้นั้นยังทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ในการบริการรับใช้อย่างที่เคยทำ และบางทีเราแต่ละคนก็ไม่ยอมรับว่าเรากำลังเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะทางด้านจิตใจ จึงมักไม่พึ่งพาการเยียวยารักษา หรือคำแนะนำที่จะทำให้หายป่วย เรายังเลือกที่จะมีชีวิตในแบบเดิมซึ่งทำให้จมอยู่ในความป่วยไข้ จนเริ่มกระทบต่อไปยังคนรอบข้าง

6352632629_375c805dff_b.jpg

พระเยซูเจ้าทรงทำการรักษาแม่ยายของเปโตร ทำให้นางสามารถลุกขึ้นเพื่อบริการรับใช้ทุกคนได้ พระเยซูเจ้ายังสามารถเยียวยาบาดแผลในจิตใจของมนุษย์ทุกคน และพระองค์พร้อมเสมอที่จะแสดงพระเมตตาต่อเราแต่ละคน

เราตระหนักถึงชีวิตของเราที่กำลังเจ็บไข้ด้วยสาเหตุหลายประการหรือไม่? และเราพระหรรษทานจากองค์พระเยซูเจ้ามากน้อยเพียงใด? 

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

15 มกราคม 2018 สัปดาห์ 1 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

เมื่อปีศาจสิงในจิตใจมนุษย์ผลที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหาย การทำร้ายทำลาย ความเจ็บไข้ แต่นักบุญมาระโกเล่าว่าด้วยฤทธิ์อำนาจขององค์พระเยซูเจ้าในการขับไล่ผีปีศาจเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าในพระอาณาจักรของพระเจ้าจะไม่มีอำนาจของผีปีศาจและความชั่วร้ายหลงเหลือทานทนอยู่ได้

jesus casts out demon

ให้เราวอนขอพลังในการขับไล่ปีศาจและความชั่วร้ายออกจากชีวิตของเราด้วยความเชื่อมั่นในฤทธิ์อำนาจของพระองค์

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

14 มกราคม 2019 สัปดาห์ 1 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

ในฐานะผู้วิพากษ์สังคมและความเป็นไปของโลกเราอาจจะรู้สึกเป็นห่วงถึงปัญหาของสังคม ศีลธรรมที่ตกต่ำ ความดีที่ไม่ได้รับการสานต่อ เรื่องราวดีดีที่รอคอยให้ได้รับการเผยแผ่… เราอาจจะใช้เวลาสักนิดคิดว่าทำอย่างไรการเปลี่ยนแปลงจึงจะเกิด

1-21-18

ช่วงเวลาที่ยอห์นผู้ทำพิธีล้างถูกจับขังคุก นักบุญมาระโกเล่าว่าพระเยซูเจ้าเริ่มต้นออกเทศนาประกาศข่าวดีแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า อาจนับได้ว่าเป็นการสานต่อพันธกิจต่อจากยอห์นบัปติสต์ก็ว่าได้ พระองค์ทรงเรียกบางคนให้มาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ และบรรดาศิษย์เหล่านั้นได้สานต่อพันธกิจของพระเยซูเจ้าหลังจากที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์…. บางทีพระองค์อาจจะกำลังเรียกท่านด้วยเช่นเดียวกัน

“จงตามเรามาเถิด เราจะให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์”