ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

4 พฤศจิกายน 2018 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน มธ 5:1-12a

“ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า” ผู้คนมากมายที่พยายามทุกวิถีทางที่จะทำลายกำแพงแห่งความเกลียดชังการแบ่งแยก ความแตกต่างระหว่างชนชั้น อาชีพการงาน เผ่าพันธุ์ ศาสนา หรืออะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างปัจเจกบุคคลด้วยกันหรือระหว่างกลุ่มคน บุคคลเหล่านี้ไม่แปลกที่จะถูกเรียกว่า บุตรของพระเจ้า 

พระเยซูเจ้าคือผู้ที่พระบิดาเจ้าส่งมาเพื่อทำลายกำแพงแห่งการแบ่งแยกระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ พ และทำลายกำแพงที่แบ่งแยกระหว่างมนุษย์ด้วยกัน พระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าพระบิดา

1393300265000-son-of-god-Graded-TB-Day24B-042612-CC-MG-1167-rgb

บางทีพระองค์อาจจะเชิญชวนเราเป็นพิเศษให้ร่วมในความเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยการเป็นผู้สร้างสันติ เราจะมีส่วนในการนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกันและระหว่างมนุษย์กับพระได้อย่างไร?

Advertisements

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

3 พฤศจิกายน 2018 วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

โดยปกติพระเยซูเจ้ามักจะมีพระทัยเมตตาและไวต่อความต้องการของผู้อื่นเสมอ ดูเหมือนว่าพระองค์จะรู้สึกผิดหวังกับบรรดาพวกเห็นแก่ตัวเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและหน้าซื่อใจคด เราอยู่ในโลกที่มักให้ค่ากับการแข่งขันและความสำเร็จ แก่งแย่ง “ที่นั่งอันทรงเกียรติ” และแน่นอนว่าสำหรับคนที่อ่อนแอและไม่มีศักยภาพพอที่จะผลักดันตัวเองขึ้นมาก็ไม่เหลือที่จะยืนในสังคมหรือมีจำกัดเหลือเกิน

ให้เราฟังพระเยซูเจ้าตรัสในวันนี้  “…ทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น” 

long table view

พระเยซูเจ้าปรารถนาให้เราตรวจสอบการดำเนินชีวิตของเรา สิ่งที่ออกมาจากใจของเรา ให้เราขอความสว่างจากพระเยซูเจ้า ให้พระองค์นำทางเราโดยเฉพาะในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันนี้

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

2 พฤศจิกายน 2018 วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

วันฉลองนักบุญทั้งหลายทำให้เราคิดถึงประชากรสวรรค์คือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ และชีวิตของเขาเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระเจ้า และเป็นความหวังสำหรับเราที่เจริญชีวิตอยู่บนโลกนี้ สักวันหนึ่งเราจะเป็นหนึ่งในสมาชิกประชากรสวรรค์นั้น “…เมื่อหนังของข้าพเจ้าถูกทำลาย และไม่มีร่างกายอีกแล้ว ข้าพเจ้าจะเห็นพระเจ้าข้าพเจ้าจะเห็นพระองค์อยู่เคียงข้าง…”

วันนี้เราระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับ ที่รอคอยที่จะเข้าไปเป็นประชากรสวรรค์ คือดวงวิญญาณในไฟชำระ เรามีหน้าที่ฝ่ายจิตคือการภาวนาสำหรับดวงวิญญาณเหล่านี้ เพื่อเมื่อพวกเขาร่วมอยู่ในบรรดานักบุญทั้งหลายแล้วพวกเขาก็จะภาวนาเพื่อเราที่กำลังดำเนินชีวิตบนโลกนี้ เป็นการจาริกโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การได้อยู่ร่วมกับพระเป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์

resurrection-icon

พระเยซูเจ้าตรัสกับเราในวันนี้ว่า “เราจะไม่สูญเสียผู้ใดที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เรา แต่จะให้ผู้นั้นกลับคืนชีพในวันสุดท้าย”

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

31 ตุลาคม 2018 วันพุธ สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

หากเรามองว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าคือความดีครบครัน คือความรักสมบูรณ์ เพื่อจะอยู่ในความดี อยู่ในความรักที่ครบครันนั้นพระเยซูเจ้าสอนเราให้ต้อง “เข้าทางประตูแคบ” คือการรู้จักปรับตัวหรือดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความดีหรือแนวทางความรักตามคำสอนของพระเยซูเจ้า ซึ่งบางครั้งเรียกร้องการเสียสละตนเองต้องอดทนและยากลำบากเพื่อจะผ่าน “ประตูแคบ” เข้าไปได้ ยากแต่ก็สามารถผ่านไปได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดหัวใจของเรามากน้อยขนาดไหนที่จะน้อมรับคำสอนของพระองค์ ในที่นี้โอกาสที่ได้ยินได้ฟังเสียงเรียกของพระเจ้านั้นก่อนหลังต่างกันคนที่มาทีหลังแต่เปิดหัวใจของตนเองยอมรับก็อาจจะเข้าสู่พระอาณาจักรก่อนผู้ที่ยังไม่พร้อมจะเปิดใจก็เป็นได้ “…ดังนั้น พวกที่เป็นกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นกลุ่มแรก และพวกที่เป็นกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย…”

download (3)

“ประตูแคบ” สำหรับฉันคือการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้าในเรื่องใด? ให้เราวอนขอพระพรและความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อเราจะได้สามารถผ่านเข้าไปในพระอาณาจักรของพระองค์

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

30 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม เราสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นแบบใดแบบหนึ่งเสมอ เป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นสามีภรรยากัน เป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนร่วมงานร่วมชาติร่วมมาตุภูมิเดียวกัน ฯลฯ  ถ้าในแวดวงใดความสัมพันธ์เป็นไปตามธรรมชาติที่ควรเป็นความเจริญก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้น เราจะเห็นความสวยงาม ความกลมกลืน ความเป็นหนึ่งเดียว พลวัตรของกลุ่มก็จะเกิดขึ้น นักบุญเปาโลมีข้อแนะนำที่สำคัญทีเดียว

“พี่น้อง จงยอมอยู่ใต้อำนาจของกันและกันด้วยความเคารพยำเกรงพระคริสตเจ้า…”

การยอมอยู่ใต้อำนาจของกันและกันคือการลดความสำคัญของตนเองพร้อมที่จะปรับตัวของเราเข้าหาร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อความดีที่จะเกิดขึ้น

Ephesians-5.22-23-love-submission-husbands-wives

เรารู้จักเคารพและสุภาพพอที่จะสละตัวตนของตนเอง พร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจเพื่อความดีในกิจกรรมต่างๆ มากน้อยเพียงใด? เราเห็นความดีความสวยงามความกลมกลืนในความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลต่างๆ ที่เรารู้จักหรือยัง? 

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

29 ตุลาคม 2018 วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

โป๊ปฟรังซิสกล่าวว่า “การไม่ทำร้ายทำลายใครนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่การไม่ทำความดีก็ไม่ดีเหมือนกัน” เราไม่ควรหยุดอยู่แค่ที่การไม่ทำให้ใครเดือดร้อน แต่เราต้องพร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นด้วยความรักต่อเขาแม้บางครั้งเราอาจจะต้องพบกับความยากลำบาก

hqdefault

พระเยซูเจ้าให้ความช่วยเหลือสตรีที่ถูกปีศาจสิง หลังค่อม อยู่ในความยากลำบากมานานถึง 18 ปี โดยที่เธอไม่ได้ร้องขอ พระองค์ยินดีที่จะช่วยให้เธอพ้นจากการครอบงำของปีศาจแม้จะถูกตัดสินวิพากษ์วิจารณ์ว่ากำลังทำผิดกฎห้ามทำงานในวันสับบาโต

มีอะไรจะขัดขวางเราไม่ให้ทำความดีบ้างไหม? เราจะขจัดมันออกไปได้อย่างไร เพราะไม่ควรอะไรขัดขวางเราจากการทำความดี…จริงไหม?

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

27 ตุลาคม 2018 วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

คลิกอ่าน พระวาจาประจำวัน

เคยคิดบ้างไหมว่าใครบ้างที่คาดคอยคาดหวังการเปลี่ยนแปลงจากชีวิตของเรา หรือเราจะลอยไปลอยมาปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามสถานการณ์โดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไร

  • พระเยซูเจ้าเตือนถึงความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง เหมือนต้นองุ่นในสวนที่เจ้าของสวนอาจจะคาดหวังว่าถ้าตกแต่งกิ่งรดน้ำบำรุงอย่างดีแล้วมันคงจะเกิดผล แต่ถ้าที่สุดไม่เป็นดังนั้นก็ถึงคราวจะต้องตัดทิ้งไปเช่นกัน

เราเห็นค่ากับความใจดีของพระความเมตตาของพระขนาดไหน เราใช้โอกาสที่พระให้เวลากับเราในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงชีวิตของเราหรือไม่